Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

Mūsu Kunga lūgšana - MŪSU TĒVS...

Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts lai top Tavs vārds,
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek
Kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
Un piedod mums mūsu parādus,
Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā,
Bet atpestī mūs no ļauna,
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods,
Mūžīgi mūžos,

Āmen.


*** * ***

Par lūgšanu

"Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu un viņš ar Mani." (Atkl. 3,20) Bībelē es nezinu nevienu citu vietu, kas lūgšanas būtību izgaismotu labāk kā šī.

Lūgt nozīmē - ielaist Jēzu pie sevis. No šeit sacītā mēs vispirms uzzināsim, ka tā nav mūsu lūgšana, kas rosina Jēzu. Gluži otrādi, tas ir Jēzus, kas mūs mudina lūgt. Viņš pieklauvē, lai pavēstītu, ka grib pie mums ienākt. Mūsu lūgšana vienmēr ir atsaukšanās uz to, ka Jēzus mūs uzrunā.

Man tā šķiet kā atslēga, kas atslēdz durvis uz lūgšanas svēto pasauli. Teiktais izgaismo pravieša vārdus: "...pirms viņi sauc, Es viņiem jau atbildēju, un, kamēr viņi vēl runā, Es viņus jau uzklausīšu."(Jes. 65,24)

Jā, patiešām, pirms mēs saucam, Viņš virza mūsu prātus uz dāvanu, kas mums jau iepriekš nolemta. Viņš pieklauvē, lai mūs rosinātu lūdzot kļūt gataviem saņemt mums paredzēto dāvanu.

Lūgšana arvien ir tikusi dēvēta par dvēseles ieelpu. Teicama līdzība! Gaiss, kas vajadzīgs mūsu ķermenim, apņem mūs no visām pusēm un mēģina iespiesties mūsos. Kā zināms, grūtāk ir elpu aizturēt nekā elpot. Ja mūsu elpošanas orgāni ir atvērti, gaiss plūst plaušās un veic savu dzīvinošo uzdevumu visā ķermenī.

Gaiss, kas vajadzīgs mūsu dvēselei, mūs visus pastāvīgi apņem no visām pusēm. Dievs mūs apņem Kristū ar savu daudzveidīgo un pilnīgo žēlastību. Mums tikai jāatver sava dvēsele. Lūgšana tādējādi ir orgāns, ar kuru mēs savā izkaltušajā, novītušajā dvēselē uzņemam Kristu.

Viņš saka: "Ja kāds dzird manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa." Ievēro labi šos vārdus: tā nav mūsu lūgšana, kas ieved Jēzu dvēselē. Mūsu lūgšana nav arī tā, kas Jēzu rosina pie mums ienākt. Viņš vienīgi meklē atvērtas durvis. Starp citu, Viņš jau sen ir vēlējies pie mums iegriezties. Viņš ieiet visur, kur vien tas Viņam netiek liegts. Kā gaiss klusi ieplūst mūsos, kad mēs elpojam, un dara labu mūsu miesai, tā Jēzus klusi ienāk mūsu sirdī un dara tur savu labo darbu. Viņš par to saka: ieturēt ar mums mielastu.

Bībelē kopīgā maltīte nozīmē visciešāko un svinīgāko kopību. Šeit mēs jaunā gaismā ieraugām lūgšanas būtību: Dievs to paredzējis kā savu ciešāko un svinīgāko saskarsmi ar cilvēku.

Lūk, ar kādu žēlastību ir iecerēta lūgšana! Tas nozīmē - savās grūtībās būt vienotiem ar Jēzu. Tas nozīmē - ļaut Jēzum ienākt pie mums, lai Viņš pielietotu savu spēku, palīdzot mums grūtībās. Tas nozīmē - ļaut, lai Jēzus mūsu postā rāda, cik dižens ir Viņa vārds. Tāpēc lūgšanas panākumi nav atkarīgi no lūdzēja spēka. To, vai lūgšana tiks uzklausīta, nenosaka ne lūdzēja stiprā griba, ne viņa dedzīgās jūtas, ne labi pārdomātais lūgšanas saturs. Nē, paldies Dievam, lūgšanas panākumi no tā nav atkarīgi.

Lūgt nozīmē - ļaut Jēzum piekļūt mums, ļaut piekļūt mūsu grūtībām, atļaut Viņam dalīties ar mums mūsu postā, līdzēt to pārvarēt tad, kad ir pienākusi Viņa stunda.

Viņš, kurš mums devis lūgšanu, mūs ļoti labi pazīst. Viņš zina, no kā mēs esam radīti, atceras, ka mēs esam tikai putekļi. Tāpēc Viņš iekārtojis tā, lai arī visvājākais varētu lūgt. Jo lūgt taču nozīmē - atvērt sevi Jēzum. Tam nav vajadzīgs nekāds spēks. Ir vienīgi jāgrib. Vai mēs gribam ielaist Jēzu pie sevis, ļaut, lai Viņš mums līdzētu mūsu postā. Lūk, šis ir vienīgais lūgšanas jautājums un reizē arī tās pamatjautājums.

(Norvēģu rakstnieks - O.Hallesbijs)


*** * ***
No Martina Lutera "Mazā Katehisma" pielikuma - kristīgai mājas lūgšanu dzīvei:

RĪTA LŪGŠANA

No rīta pamodies, svētī sevi ar svētā krusta zīmi un saki:

"Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen."

Tad vai nu uz ceļiem, vai arī, kājās stāvot, saki ticības apliecību un Tēvreizi. Pēc tam vari vēl sacīt arī šo lūgšanu:

"Es tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu mani šajā naktī esi pasargājis no nelaimes un visām briesmām, un lūdzu Tevi – pasargā mani šodien no grēkiem un no visa ļauna, lai visa mana dzīve un darbs būtu Tev pa prātam. Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Lai Tavs svētais eņģelis stāv man klāt un ļaunajam ienaidniekam nav varas pār mani. Āmen."

Tad vari nodziedāt kādu garīgu dziesmu, piemēram, par Dieva baušļiem vai kādu citu pēc savas izvēles, un ar priecīgu prātu doties uz darbu.

VAKARA LŪGŠANA

Vakarā, gulēt ejot, svētī sevi ar svētā krusta zīmi un saki:

"Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen."

Tad vai nu uz ceļiem, vai, kājās stāvot, saki ticības apliecību un Tēvreizi. Pēc tam vari vēl sacīt arī šo lūgšanu:

"Es Tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu mani šodien esi savā žēlastībā pasargājis, un lūdzu Tevi - piedod man visus manus grēkus, kur vien esmu noziedzies, un savā žēlastībā pasargā mani arī šonakt. Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Lai Tavs svētais eņģelis stāv man klāt un ļaunajam ienaidniekam nav varas pār mani. Āmen."

Tad tūdaļ ar priecīgu prātu dodies gulēt.

 

SVĒTĪBAS LŪGŠANA

Bērniem un visai saimei pienākas godbijīgi sapulcēties pie galda, salikt rokas un sacīt:

"Visas acis gaida uz Tevi, un Tu viņiem dod viņu barību savā laikā; Tu atver savu roku un paēdini visus, kas dzīvo, ar labu prātu" [Ps. 145:15-16].

Tad saki Tēvreizi un šo lūgšanu:

"Kungs Dievs, Debesu Tēvs, svētī mūs un šīs dāvanas, ko mēs Tavā lielajā žēlastībā esam saņēmuši caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen."

 

PATEICĪBAS LŪGŠANA

Arī pēc ēšanas ir jāsaliek rokas un godbijīgi jāsaka:

"Pateiciet Tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi! Viņš dod barību lopiem, jaunajiem kraukļiem, kad tie brēc. Viņam nav nekāda prieka par zirga stiprumu, Viņš nesajūt nekādu patiku par vīra lieliem. Tam Kungam patīk tie, kas Viņu bīstas, kas cerē uz Viņa žēlastību" [Ps. 107:1; 147:9-11].

Tad saki Tēvreizi un šo lūgšanu:

"Mēs pateicamies Tev, Kungs Dievs, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, par visām Tavām dāvanām. Tu dzīvo un valdi mūžīgi. Āmen."


*** * ***


Martina Lutera
GRĒKSŪDZES LŪGŠANA:

Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs!

Es nabaga grēcinieks Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos un ar ko gan esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es Tevi lūdzu Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana Pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ: esi man, grēciniekam, žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man sava Svētā Gara spēku, ka varu atgriezties.

Āmen.

*** * ***

Asīzes Franciska
MIERA LŪGŠANA


Kungs radi no manis miera darbarīku!
Lai es spētu nest savu mīlestību tur, kur valda naids,
Lai es nestu piedošanu tur, kur sāpīgi pāri dara,
Lai es nestu saskaņu tur, kur nesaderība,
Lai es nestu patiesību, kur valda maldi,
Lai gara samulsumā, es iespētu parādīt likumu,
Lai es spētu nest cerību tiem, kas izmisumā,
Lai tumsas vidū es spētu gaismu atklāt,
Lai skumjās es iespētu prieku nest,
Kungs palīdzi man, lai es pārplūstu ilgās dot, bet ne ņemt,
Lai es alktu ne tik daudz būt saprastam, kā citus saprast,
Ne tik daudz būt mīlētam, cik mīlēt,
Jo rodi tikai tad, kad atdodi sevi,
Aizmirstot sevi – iemanto sevi,
Piedodot citiem – gūsti piedošanu,
Nomirstot sev – dzimsti mūžīgai dzīvībai.


*** * ***

Anima Christi  - KRISTUS DVĒSELE:

Kristus dvēsele – svētdari mani    
Kristus miesa – izglāb mani    
Kristus asinis, reibiniet mani    
Kristus sāna ūdens, nomazgā mani
Kristus ciešanas, stipriniet mani
Labais Jēzu – uzklausi mani    
Savās brūcēs – apslēp mani    
Šķirties no Tevis – neatļauj man    
Pret ļauno naidnieku – aizstāvi mani
Nāves stundā – aicini mani
Un pavēli nākt man pie Tevis    
Ar svētajiem Taviem lai slavēju Tevi    
Mūžīgi mūžos, Āmen.   


*** * ***


Svētais Augustīns

Elpo manī, Svētais Gars,
lai es domāju to, kas svēts.
Darbojies manī, Svētais Gars,
lai es daru to, kas svēts.
Aicini mani, Svētais Gars,
lai es iemīlu to, kas svēts.
Dod man spēku, Svētais Gars,
lai es sargāju to, kas svēts.
Sargā Tu mani, Svētais Gars,
lai to, kas svēts, es nekad neatstāju.


*** * ***

Svētīgā māte Terēze no Kalkutas

Vadi mani no nāves uz dzīvību, no kļūdām – uz patiesību.
Vadi mani no bezcerības uz cerību, no bailēm – uz paļāvību.
Vadi mani no naida uz mīlestību, no karošanas – uz mieru.
Lai miers piepilda mūsu sirdi, pasauli un Visumu – miers, miers, miers.

*** * ***

Pirmo kristiešu lūgšana

Dievs, Tu esi labs pret visiem, kas vēršas pie Tevis, Tu esi gaisma visiem,
kas atrodas tumsā, Tu esi ikvienas sējas aizsācējs, Tu esi dārznieks, kas
ievāc ikvienu garīgo augli. Apžēlojies par mani, Kungs, un dari mani par
savu templi.
Neuzlūko manus grēkus: ja Tu ņemsi vērā manas kļūdas, es vairs
nevarēšu pieredzēt Tavu klātbūtni. Savā bezgalīgajā žēlsirdībā un
līdzcietībā mazgā manu grēku traipus caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu
viendzimušo Dēlu, kas ir vissvētākais mūsu dvēseles ārsts. Viņā Tev
pienākas visa slava, vara, gods un valdīšana visos mūžu mūžos. Amen.


*** * ***
Sv. Antonijs no Padujas

Kristus mācekļa lūgšana.
Kungs, Jēzu Kristu, lūdzu Tevi,
palīdzi man ar pazemību atbrīvoties no lepnības,
ar nabadzību satriekt alkatību,
ar pacietību uzvarēt dusmas un ar ilgošanos līdzināties Tev, Kungs,
palīdzi iemantot pazemības brīvību.
Amen.


*** * ***

Kādas klostera abates lūgšana

Kungs, Tu labāk zini par mani, ka laikam ritot, novecoju un kādu dienu būšu pavisam veca. Neļauj man kļūt par pļāpu un par visu vairāk pasargā mani no liktenīgajiem maldiem, ka katrā lietā un vietā man jādara zināmas savas domas.

Atbrīvo mani no neremdināmas vēlmes jaukties citu darīšanās. Liec man būt gādīgai, bet ne īgnai, liec izpalīdzēt, bet ne izrīkot. Žēl, protams, ka nevarēšu likt lietā savu gadu gadiem krāto gudrību, bet Tu Kungs zini, ka gribu saglabāt kaut pāris draugu. Pasargā mani no vēlmes iegrimt sīkumos. Dod man spārnus, lai uzreiz nonāktu pie lietas būtības.
Lūdzu žēlastību un pacietību, lai spētu uzklausīt citus runājam par savām slimībām, bet apzīmogo manas lūpas, lai es nebilstu ne vārda par savām sāpēm - drīz tās pieņemsies spēkā, un katru gadu aizvien pieaugs vēlme runāt par tām. Dod man spēku izciest tās.

Neuzdrošinos lūgt, lai Tu uzlabotu manu atmiņu, tā vietā neliedz pazemību un aiztaupi pašpārliecinātību, kad tas, ko es atceros, ir pretrunā ar pārējo atmiņām. Neliedz man saņemt šo brīnišķo mācību, ka arī es varu kādreiz kļūdīties.

Sargā mani Savā pieticīgajā maigumā. Negribu būt svētā - līdzās svētajiem reizēm grūta dzīve, bet taisnība ir tā, ka vecs, ķildīgs sievišķis ir Nelabā augstākais sasniegums.

Dod man spēku saskatīt labo lietās un cilvēkos, no kuriem tas ir vismazāk sagaidāms. Un palīdzi man, Dievs, savā žēlastībā darīt to viņiem zināmu

*** * ***

Optinas Starecu lūgšana

Kungs, liec man ar miera pilnu sirdi pieņemt visu, ko nesīs šī austošā diena. Liec man pilnīgi paļauties uz Tavu svēto gribu. Jebkurā šīs dienas brīdī, jebkurā lietā pamāci mani un uzturi mani.

Lai arī kādas ziņas es saņemtu dienas tecējumā, pamāci man tās saņemt mierīgā garā un ciešā pārliecībā, ka viss notiek pēc Tavas svētās gribas. Visos manos vārdos un darbos vadi manas domas un jūtas. Visos neparedzētos gadījumos liec man neaizmirst, ka visu esi sūtījis Tu.

Iemāci man iejūtīgi un saprātīgi izturēties pret katru manas ģimenes locekli, nevienu neieļaunot un nesarūgtināt. Kungs, dod man spēku panest austošās dienas spaidus un visus notikumus dienas tecējumā.
Vadi manu gribu un māci man
lūgšanu,
ticību,
cerību,
pacietību,
piedošanu
un mīlestību.
Āmen


*** * *
Par lūgšanu noslēpumu

Es lūdzu Dievam atbrīvot mani no augstprātības,
un Dievs teica „Nē!”
Viņš teica, ka no augstprātības neatbrīvo, no tās atsakās.
Es lūdzu Dievam dāvāt man pacietību,
un Dievs teica „Nē!”
Viņš teica, ka pacietība ir pārbaudījumos gūts rezultāts.
Tā netiek dāvināta, to nopelna.
Es lūdzu Dievam uzdāvināt man laimi,
un Dievs teica „Nē”!”
Viņš teica, ka man pietiek ar Viņa žēlastību,
Bet vai es būšu laimīgs – atkarīgs no manis.
Es lūdzu Dievu pasargāt mani no sāpēm,
un Dievs teica „Nē!”
Viņš teica, ka ciešanas attālina cilvēku no materiālām rūpēm
un tuvina Viņam.
Es lūdzu spēku,
Dievs man sūtīja pārbaudījumus- lai es rūdītos;
Es lūdzu gudrību,
un Dievs sūtīja man problēmas, kuru risināšanai man bija jālauza galva.
Es lūdzu drošsirdību,
un Dievs sūtīja man briesmas
Es lūdzu mīlestību,
un Dievs man kādu, kuram bija nepieciešama mana palīdzība
Es lūdzu labklājību, Dievs man deva iespēju.
Es lūdzu Dievu palīdzēt man citus mīlēt tā, kā Viņš mīl mani
Un Dievs man teica: „Beidzot tu esi sapratis, par ko jālūdz!”
Es nesaņēmu neko no tā, ko gribēju.
Es saņēmu visu, kas man bija vajadzīgs!
Dievs bija uzklausījis visas manas lūgšanas!


*** ***

Lūgšana par Baznīcu

Žēlīgais Tēvs, mēs lūdzam par Tavu svēto, vispārējo un apustuļu mācībā pastāvošo Baznīcu: pildi to ar patiesību un mieru, ar mīlestību un cerību. Kur tajā ieviešas korupcija, augstprātība un cilvēcisko ambīciju cīņas, intrigas par varu un nevienlīdzība brāļu starpā, šķīsti to un paglāb savus bērnus no neapzinātām kļūdām; piedod mums visiem un palīdzi iegūt Tava Gara apskaidrotu izpratni, lai varam turēties pretī velna viltībām un sargāmies no briesmām, māci izprast Tavu prātu arī visiem tiem, kas ir pievilti vai pieviļ paši sevi un Tavā Baznīcā saskata pasaulīgas varas instrumentu. Kungs Kristu, kur Tavai Baznīcai gadās misēkļi, atsedz tai to pārvarēšanas virzienus, kur tai parādās ačgārnības mācībā, reformē tās; kur tā ir taisna, spēcini to; kur tā cieš trūkumu, aprūpē to; kur tā ir sašķelta, dari to atkal vienotu; Jēzus Kristus, Tava Dēla un mūsu Pestītāja dēļ.

Kungs, vadi mūs šajā lūgšanu laikā!


*** * ***

Ak, Kristu, paliekot uzticīgs līdz nāvei, Tu rādi mums lielākas mīlestības ceļu.
Ak, Kristu, uzņemoties uz sevi grēku nastu, Tu atklāj mums cēlsirdības ceļu.
Ak, Kristu, lūdzoties par tiem, kas Tevi sita krustā, Tu vadi mūs uz piedošanu bez gaidāmas samaksas.
Ak, Kristu, atverot paradīzi noziedzniekam, kas nožēloja, Tu atmodini mūsos cerību.
Ak, Kristu, nāc un palīdzi mūsu vājajai ticībai.
Ak, kristu, radi mūsos šķīstu sirdi; atjauno un stiprini mūsu garu.
Ak, Kristu, Tavs Vārds ir tepat blakus, lai tas dzīvo mūsos un vienmēr mūs sargā.

*** * ***

Slimībā 

Valdniek, Visavaldītāj, Svētais Ķēniņ, Tu pārmāci, bet nenodod nāvei, Tu balsti visus krītošos un padari atkal taisnus visu nomākto stāvus, Tu ārstē cilvēku miesas vājumus – mēs lūdzam Tevi, mūsu Dievs: žēlastībā apmeklē Savu slimo kalpu (slimnieka vārds), piedod viņam visus grēkus, tīšus un netīšus. Patiesi, Kungs, sūti no debesīm Savu dziedinošo spēku, pieskaries viņa miesai, dzesē slimības drudzi, remdē ciešanas un izdziedini katru slēpto vainu; esi Sava kalpa Jāņa dziedinātājs, piecel viņu no slimības un ciešanu gultas veselu, dāvā viņu Baznīcai, svētī labiem darbiem un mudini pildīt Tavu gribu. Jo Tev, mūsu Dievs, pieder vara mūs apžēlot un glābt, un 
mēs Tev godu dodam, Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam tagad, vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.
 

*** * ***

Serafino Falvo:

Lūgšana debesu Tēvam

Debesu Tēvs,
dāvā man visskaistāko, vislabāko,
visdārgāko dāvanu, kāda Tev ir: Jēzu.
Kad esmu slims, dāvā man Jēzu,
Jo Viņš ir veselība.
Kad esmu noskumis, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir prieks.
Kad esmu vājš, dāvā man Jēzu,
jo Viņā ir spēks.
Kad jūtos vientuļš, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir mans Draugs.
Kad jūtos ierobežots, dāvā man Jēzu,
jo Viņā ir brīvība.
Kad sāku zaudēt drosmi, dāvā man Jēzu,
jo Viņā ir uzvara.
Kad mani apņem tumsa, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir pasaules gaisma.
Kad jūtos grēcīgs, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir mūsu Pestītājs.
Kad alkstu pēc mīlestības, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir Mīlestība.
Kad trūkst dienišķās maizes, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir Dzīvības Maize.
Kad nepieciešama nauda, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir neizsmeļama bagātība.
Tēvs, uzklausi manus lūgumus
visās manās vajadzībās
un atbildi tikai ar vienu vārdu,
savu mūžīgo Vārdu:
Jēzus! Amen.


*** * ***

Lūgšana krusta priekšā

Mīlestības Tēvs, nenoniecini mūsu lūgšanas. Paskaties uz sava Dēla Jēzus ciešanām un upuri. Ieklausies Viņa un visas savas Baznīcas lūgšanās un apžēlojies par mums!


*** * ***

Par tiem, kas cieš no atkarībām

Augsti teicamais Kungs Jēzu, tu esi kalpojis visiem, kuri nāca pie Tevis. Noraugies ar līdzjūtību uz visiem tiem, kuri, nonākot atkarībā, ir pazaudējuši savu veselību un brīvību. Apstiprini, ka arī viņiem ir pieejama Tava neizmērojamā žēlastība; aizved prom bailes, kuras uzbrūk viņiem; spēcini viņus viņu apņēmībā atspirgt; bet tāpat stiprini arī tos, kuri viņus aprūpē, dod tiem izturību, sapratni un iecietību, un dziedējošu mīlestību, Tavas žēlastības dēļ, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Kungs Kristu, esi mums grēciniekiem žēlīgs.


*** * ***

Gerhards, Meditācija, kurā lūdzam pēc mierinājuma grūtībās un patiesa sirdsmiera.

Ak, laipnais Tēvs,
visas cerības un mierinājuma Dievs!
Dod visās grūtībās man dzīvinošu prieku
un patiesu sirdsapziņas mieru!

Daudz šaubu un nedrošības es jūtu savā sirdī.
Bet Tavi mierinājumi arvien manu dvēseli priecē! (Ps 94:19)
Visi mierinājumi, ko sniedz pasaule, ir tukši un veltīgi.
Vienīgi Tevī mana dvēsele rod spēku un atbalstu!
Daudz dažādu nelaimju nastas mani smagi nospiež.
Bet Tavu vārdu mierinājums un iedrošinājums tās padara vieglākas!

Neviena lieta mani nespēj tik ļoti apbēdināt,
ka Tu nespētu mani iepriecināt ar līksmības Garu!
Nekādas grūtības mani nespēj tik ļoti nospiest,
ka Tava žēlastība nespētu ielīksmot manu sirdi!

Mani nospiež svelme un ciešanu versme,
bet Tavu vārdu saldme ir man tīkama velgme!
No manām acīm plūst asaru straumes,
bet Tavas gādīgās rokas tās nožāvē! (Atkl 7:17)

Kad asinsliecinieks Stefans tika akmeņiem nomētāts,
Tu ļāvi viņam skatīt Savu mīlošo vaigu. (Apd 7:55-56)
Tāpat arī, kad posts un nelaimes mani apņem,
Tu vēli man Savā mierinājumā baudīt prieku!
Kad Tavu Dēlu milzīgas skumjas un nāves bailes pārņēma,
Tu Savu eņģeli Viņam sūtīji par mierinātāju. (Lk 22:43)
Tāpat arī, kad sēras un bēdas mani apņem,
Tu Savu Garu man sūti par atbalstu!

Bez Tava spēka atbalsta es sabrūku zem krusta nastas.
Bez Tavas palīdzības mani zemē nospiež ciešanas smagas.

Noslāpē manī mīlestību uz pasauli un radītām lietām!
Tad nesarūgtinās mani nedz pasaules naids, nedz nepastāvība.
Kas pieķeras ar savu sirdi pasaulei un radītām lietām,
tam nebūs nekad daļas pie patiesā sirds miera,
jo it viss, kas ir pasaulīgs, ir nemitīgi mainīgs.
Bet kas nepieķeras neapdomīgi šīs pasaules labumiem,
to nemocīs pārlieku raizes, kad tie viņam būs jāzaudē.

Ak, Dievs, iztukšo jel manu sirdi no pasaules mīlas un kārības,
lai debesu Elīsa var piepildīt atraitnes trauku   (2Ķēn 4:3)
ar Tavu debešķīgo iepriecas eļļu!
Šis atraitnes trauks ir tā sirds, kuru pasaules mierinājums ir atstājis!

Visa pasaule lai tiek otrādi apvērsta,
lai tā šķobās un ļogās,
krīt šurpu un turpu!
Tomēr Tu arvien paliec manas sirds patvērums,
nekustīgais kalns un visdrošākā klints!

Vai vāja un nepilnīga radība spēs iztrūcināt manas sirds mieru?
Šo nešaubīgo mieru esmu ieguvis Tevī, kas esi visa Kungs un Radītājs!
Vai pasaules vētras un visniknākās bangas spēs izkustināt manas sirds klinti?
Šo nešaubīgo klinti esmu atradis Tevī, kas esi augstākais un nemainīgais labums!

Patiesi, Tavs miers ir augstāks par visu saprašanu. (Fil 4:7)
Šis miers arī uzveiks visas bailes un šaubas.

Šo sirds mieru no Tevis, ak, laipnīgais Tēvs,
ar pazemīgām nopūtām es izlūdzos!

Āmen.


*** * ***

Ak, Kristu, paliekot uzticīgs līdz nāvei, Tu rādi mums lielākas mīlestības ceļu.
Ak, Kristu, uzņemoties uz sevi grēku nastu, Tu atklāj mums cēlsirdības ceļu.
Ak, Kristu, lūdzoties par tiem, kas Tevi sita krustā, Tu vadi mūs uz piedošanu bez gaidāmas samaksas.
Ak, Kristu, atverot paradīzi noziedzniekam, kas nožēloja, Tu atmodini mūsos cerību.
Ak, Kristu, nāc un palīdzi mūsu vājajai ticībai.
Ak, kristu, radi mūsos šķīstu sirdi; atjauno un stiprini mūsu garu.
Ak, Kristu, Tavs Vārds ir tepat blakus, lai tas dzīvo mūsos un vienmēr mūs sargā.

*** * ***

Jēzu, palīdzi man!

Katrā vajadzībā ļauj man nākt pie Tevis ar pazemīgu ticību, sakot:
Jēzu, palīdzi man!
Visās šaubās, neziņā un kārdinājumos:
Jēzu, palīdzi man!
Vientulības, paguruma un pārbaudījumu stundā:
Jēzu, palīdzi man!
Izjūkot maniem plāniem un zūdot cerībām; kad kaut kas rada nepatiku; grūtībās un bēdās:
Jēzu, palīdzi man!
Kas citi mani pieviļ, un Tava žēlastība vien var dot man atbalstu:
Jēzu, palīdzi man!
Kas es steidzos Tavas maigās mīlestības patvērumā:
Jēzu, palīdzi man!
Kad manu sirdi satriekusi neveiksme, redzot, ka manas pūles paliek bez rezultātiem:
Jēzu, palīdzi man!
Kad mani pārņem nepacietība un mans krusts kļūst par smagu:
Jēzu, palīdzi man!
Kad esmu slims, un mana galva un rokas nespēj strādāt, un es jūtos vientuļš:
Jēzu, palīdzi man!


*** * ***

Kungs, mēs lūdzam Tevi: par mūsu Dzimteni un tautu un par tiem, ko Tu esi licis viņas priekšgalā likumus lemt un valdīt – dod tiem Tavas gudrības Garu pildīt Tavus uzticētos augstos uzdevumus. Mēs Tevi lūdzam par mieru visā pasaulē un tautu starpā – Kungs, vadi un loki tautu un to vadītāju domas pildīt Tavu prātu un staigāt miera ceļos, mēs Tevi lūdzam: Kungs, apžēlojies!

Kungs, mēs lūdzam Tevi: par visiem, kas mums tuvi un dārgi Latvijā un aiz tās robežām – ņem tos Tavā sargāšanā un miera patvērumā un uzturi mūsu saites mīlestībā. Mēs lūdzam par tiem, kas mūsu sirdij, ticībai un Dzimtenei sveši un kas mums naidīgi – atņem to, kas atsvešina, atšķir un sarūgtina un dāvini sirds saderību un mieru, mēs Tevi lūdzam: Kungs, apžēlojies!

 Kungs, mēs lūdzam Tevi: par tiem, kas baudījuši Tavas laipnības un žēlastības bagātību, lai tie Tevi slavētu par visu Tavu žēlastību un brīnumiem; mēs lūdzam par tiem, kurus Tava roka pazemojusi un noliekusi – liec tiem atzīt Tavu tiesātāja taisnību un pacel tos atkal caur Tavu dzīvības Vārdu, mēs Tevi lūdzam: Kungs, apžēlojies!


*** * ***

Lūgšana grūtībās

Padari, Dievs, mani par Savu bērnu!
Es Tevi lūdzu, Dievs, izkop manu dvēseli!
Palīdzi man saprast, Dievs, kas man jādara!
Es gribu dzīvot kopā ar Tevi pasaulē, Dievs!
Es Tevi lūdzu, Dievs, vadi mani ar Savu Garu!
Iemāci man skatīties uz pasauli ar Savām acīm, Dievs!
Tevi lūdzu, Dievs, ienāc manī caur Jēzu, Tavu Dēlu!
Es Tevi lūdzu, Dievs, lai manā dzīvē notiek tikai tas, ko Tu gribi!
Es Tevi lūdzu, Dievs, palīdzi sakārtot manu iekšējo pasauli!
Es Tevi lūdzu, Dievs, atļauj man saklausīt Tavu balsi manā ikdienā!
Pateicība Dievam par katru mediķi, neatkarīgi no amata un un vietas, kurā viņš veic savu kalpošanas darbu!
Pateicība par ikvienu no viņiem, kuri neskaita laiku un netaupa savus spēkus, lai palīdzētu savam tuvākajam!
Pateicība Dievam, ka ir cilvēki, kuriem mīlestība ir darbības vārds!
Lai Dievs savā žēlastībā katru no Jums bagātīgi svētī, stiprina un uztur patiesā ticībā!
Jēzus vārdā!
Āmen.

*** * ***

Lūgšana dienai

Dievs, es pavadu tik daudz laika, atceroties vakardienu un gaidot rītdienu, ka zaudēju kontroli pār tagadni... Bet Tu dod man šai dienā vienu minūti katru brīdi. Un tas ir viss, kas man ir, viss, kas man jebkad arī būs. Dod man ticību, lai es spētu saprast, ka katrs mirklis satur tieši to, kas man ir visvajadzīgākais. Dāvā man cerību, lai es spētu uzticēties Tev visos dzīves pārbaudījumos. Dod man tādu mīlestību, kas pārvērstu katru dzīves minūti gaidās pēc mūžības kopā ar Tevi.

*** * ***

LŪGŠANA SVĒTDIENAI:

Jēzu, dāvā man interesantu dzīvi!

Jēzu, es paļaujos uz Tevi.

Jēzu, atnāc manā ģimenē!

Jēzu, atnāc manā valstī!

Jēzu, dzīvo manī!

*** * ***

† Dieva, Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen.

Mans Dievs, es ticu, ka Tu esi šeit klāt, un es Tevi mīlu un pielūdzu no visas savas sirds. Tu esi mani radījis, atpestījis mani ar sava Dēla nāvi un svētdarījis ar sava Gara žēlastību. Tu esi mani sargājis visu šo nakti un esi devis man jaunu dienu. Es Tev pazemīgi pateicos par šiem un citiem labumiem, kādus Tu man esi sagādājis. Es novēlu Tev visas savas domas, vārdus, darbus un ciešanas, un es Tevi lūdzu, dāvā man žēlastību, lai es Tevi šodien neapvainotu, bet lai spētu izpildīt Tavu svēto gribu visās lietās.

Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es varu Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.
Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ.
Es Tev pateicos par visām želastībām, bet sevišķi par to, ka man un visiem ticīgiem esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību.
Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, debesu gudrību, lai es iemācītos vispirms Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.
Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķā Apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžam.

Mans Dievs, es ticu Tev un visam, ko Tu esi mācījis, jo Tu to esi sacījis, un Tavs Vārds ir patiess.
Es ceru uz Tevis apsolīto mūžīgo dzīvi un lūdzu Tavu žēlastību un spēku šai dienai.
Mans Dievs, es Tevi mīlu no visas sirds un vairāk par visu, jo Tu esi bezgalīgi labs un pilnīgs. Dari, lai es spētu Tevi mīlēt arvien vairāk šai dzīvē un arī nākošajā uz mūžiem.


*** * ***

Taize kristīgās kopienas lūgšana

Ak, Kristu, dzimis no Tēva pirms pasaules iesākuma, Tu uzņēmies mūsu cilvēcību un Tu augšāmcēlies mūsu dēļ: mēs Tevi pielūdzam.
Gods Tev, ak, Kungs.

Dieva Dēls, dzīvības Avots, mēs lūdzam pēc Tavas labestības pār mums un visu cilvēces ģimeni.
Uzklausi mūs, godības Kungs.

Ļauj mums dzīvot caur Tavu dzīvi un staigāt kā gaismas bērniem Lieldienu priekā.
Uzklausi mūs, godības Kungs.

Dod, lai pieaug Tavas Baznīcas ticība; lai tā nes uzticīgu liecību par Tavu augšāmcelšanos.
Uzklausi mūs, godības Kungs.

Mierini visus, kas nomākti un raksti viņu sirdīs savas mūžīgās dzīvības vārdus.
Uzklausi mūs, godības Kungs.

Stiprini tos, kas ticībā vāji, un atklāj sevi tiem, kam šaubu māktas sirdis.
Uzklausi mūs, godības Kungs.

Dod spēku slimajiem, atbalsti vecos un dod drosmi mirstošajiem caur Tavu glābjošo klātbūtni.
Uzklausi mūs, godības Kungs.


Augšāmcēlies Kristu, caur Evaņģēliju Tava balss klusi liek mums sevi sadzirdēt. Tu mums saki: „Kādēļ raizēties? Ir nepieciešama tikai viena lieta – sirds, kas uzmanīgi ieklausās manos vārdos un Svētajā Garā.”

*** * ***

Dieva meklētāja lūgšana

Kungs, mūsu Dievs, dāvā man žēlastību no visas sirds ilgoties pēc Tevis. Dari, lai mēs savās ilgās spētu Tevi meklēt un atrast, un, Tevi atraduši, lai Tevi iemīlētu, bet savā mīlestībā uz Tevi spētu ienīst savus grēkus, no kuriem Tu mūs vēlējies atbrīvot, sūtot mums savu Dēlu, Jēzu Kristu. Āmen.


*** * ***

Kyrie eleison.
Christe eleison,
Kyrie eleison!

Kristu, uzklausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

No visa ļauna,
No ikviena grēka,
No kārdinājumiem un ļaunā gara viltības,
No pretošanās atzītām patiesībām,
No Dieva žēlastību skaušanas tuvākam,
No nocietināšanās ļaunā,
No ikvienas dvēseles un miesas nešķīstības,
No dusmām, ienaida un nesaticības gara,
No ķecerībām un visādiem maldiem ticībā,
No ļaunā gara, atpestī mūs, Kungs!


*** * ***

Ak, Jēzu, Tu esi debesu un zemes visvarenais Kungs! 
Ticu Tev, visu cerību un mīlestību salieku Tevī. 
Un lūdzu:

Uzklausi mani, jo Tu visu vari!

Iedvesmo mani, jo Tu visu vari!

Valdi manā dzīvē, jo Tu visu vari!

Uzturi mani, jo Tu visu vari!

Stiprini mani, jo Tu visu vari!

Māci man lēnprātīgi, jo Tu visu vari!

Mierini mani, jo Tu visu vari!

Sargā mani no ļauna, jo Tu visu vari!

Aizstāvi mani, jo Tu visu vari!

Aizsedz mani, jo Tu visu vari!

Vadi mani, jo Tu visu vari!

Iepriecini mani, jo Tu visu vari!

Svētī mani, jo Tu visu vari!

Esi nomodā par mani, jo Tu visu vari!

Māci mani, jo Tu visu vari!

Apgaismo mani, jo Tu visu vari!

Brīdini mani, jo Tu visu vari!

Piecel mani, jo Tu visu vari!

Attīri mani, jo Tu visu vari!

Piedod mani, jo Tu visu vari!

Atpestī mani, jo Tu visu vari!

*** * ***

Kempenes Toma lūgšana žēlsirdīgajam Tēvam:

Manas acis ir vērstas uz Tevi, mans Dievs, žēlsirdības Tēvs, es pilnīgi paļaujos uz Tevi, svētī manu dvēseli ar savu debesu svētību, lai tā kļūst par Tavu svēto mājokli, par Tavas mūžīgās godības sēdekli, un kad Tev labpatiks to apciemot, lai tajā neatrastos nekas, kas varētu apvainot Tavu skatienu, uzlūko mani, Kungs savā labestībā un savas žēlsirdības pārpilnībā, uzklausi sava nabaga kalpa lūgšanu, kurš ir izsūtīts tālu šīs zemes trimdā, kur mājo nāves ēna, pasargi un izglāb sava kalpa dvēseli no visām šīs zemes briesmām un Tava žēlastība lai pavada un ved mūs Tava miera ceļā uz mūžīgās gaismas tēviju. Āmen.

*** * ***

Svētais Kungs Dievs, Tu, kas esi aizdzinis nakti un tagad ļauj mums pacelt rokas uz Tevi lūgšanā, mēs lūdzam Tavu žēlastību. Liec tavas taisnības saulei spīdēt mūsu sirdīs un dari mūs par gaismas bērniem, un Tavu mūžīgo dāvanu mantiniekiem. Piemini, Kungs, žēlastībā savu tautu un visus mūsu mīļos, lai kur viņi arī neatrastos Tavā plašajā valstībā, gaidīdami Tavu žēlastību un palīdzību. Stiprini mūs ticībā, lai kā Tavi atpestīties varam visur teikt un godāt Tavu svēto Vārdu. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

*** * ***

Kunga Jēzus sūtītais Gars, dod man Tava spēka dāvanas, kas palīdzētu man izturēt katru pārbaudījumu un izpildīt Tēva gribu, sevišķi tad, kad pēc šīs gribas mēs sastopamies ar grūtībām. Svētais Gars, spēcini mani vājuma brīžos.

Ak, Dzīvības Gars, dari, lai manī augtu dievišķā dzīve, kura man dota no Tevis jau manas mātes klēpī un svētajā kristībā.

Dievišķais stars, iededzini manā sirdī mīlestības uguni, lai izzustu tumsa un grēka cēlonis. Ak, Gars, dziedē manas rētas, atdzīvini visu, ko esi iedevis man. Apgaismo mani, lai es spētu upurēt manas ciešanas un grūtības. Iemāci mani pat mazumā pateikties Tev ar paļāvību.


*** * ***

Taize kristiešu kopienas lūgšana
Augšāmcēlies Jēzu, Tu dves caur Svēto Garu uz mums. 
Un mēs vēlētos Tev atbildēt: Tavi vārdi dod dzīvību mūsu dvēselēm; pie kura cita gan lai mēs ietu, kā pie tevis, Augšāmceltais Kungs?

*** * ***


SV. AUGUSTĪNA VAKARA LŪGŠANA

Stāvi, Kungs, šonakt klāt visiem, kas pamostas vai ir nomodā, vai raud, un dāvā savu eņģeļu aizsardzību tiem, kas guļ.
Rūpējies par slimajiem, Kungs Jēzu.
Dāvā atpūtu novārgušajiem.
Svētī mirstošos.
Mierini cietējus.
Žēlo tos, kuriem ir kāda nelaime.
Aizsargā laimīgos.
Dari to visu savas mīlestības vārdā. Āmen


*** * ***

Taize kristiešu kopienas lūgšana

Ak, Kristu, caur Tavu augšāmcelšanos Tu atver visiem cilvēkiem savas Valstības vārtus: vadi mūs uz Tēva godību.

Caur Tavu augšāmcelšanos Tu stiprini savu mācekļu ticību un Tu sūti viņus pasaulē: lai Tava Baznīca uzticīgi sludinātu Labo Vēsti.

Caur Tavu augšāmcelšanos Tu samierini mūs savā mierā: dod, ka visi kristītie satiekas ticības un mīlestības vienotībā.

Caur Tavu augšāmcelšanos Tu dziedini un Tu dod mums mūžīgo dzīvi: mēs uzticam visus slimos Tev.

Caur Tavu augšāmcelšanos Tu esi kļuvis par pirmo no dzīvajiem.


*** * ***

Tēvs Aleksandrs Meņs_lūgšana (tulk.Z.Skabārdis)

Kungs, pārvērt visu ap mums, izdari tā, lai arī mēs varētu pārvērst apkārtējo dzīvi.

Kungs, dod man vērsties pie Tevis ar visu savu būtni un teikt: „Lūk, mana sirds; lūk, mana dzīve, mana ģimene, mani tuvinieki, mans darbs, viss, kas man ir – es sniedzu to Tev, lai Tu to svētītu.”

Kungs, man nav ko teikt sev par labu, taču es nelokāmi ceru uz Tavu žēlastību, uz Tavu mīlestību. Vairāk ne uz ko.

Dod man spēku spert pirmos vājos soļus pie Tevis, lai sajustu, ka Tu esi šeit, blakus, ka Tu mūs ved, ka Tu mūs pieņem, ka mums ir atvērti Tavi apskāvieni – Debesu Tēva apskāvieni, kurš gaida katru no mums.
Āmen.


*** * ***

Iemāci mani, Kungs, savu dzīvi un pienākumus izkārtot tā,

lai visā ko domāju, saku vai daru, tiktu pagodināts Tavs svētais Vārds.

Apžēlojies, Kungs, par visiem,

kas savās lūgšanās un sirds ilgās sauc uz Tevi.

Izglāb tos no jebkāda ļaunuma, sūti tiem

iepriecinājumu, mierinājumu ciešanās

un mīlestību, kas visu apklāj un visu panes.

Āmen.


*** * ***

Sv. Sīrijas Efrēma lūgšana


Kungs un manas dzīvības Valdītāj!

Nedod man slinkuma grūtsirdības, varaskāres un tukšvārdības garu.

Bet dāvini man, Savam kalpam, šķistības, pazemības, pacietības un mīlestības garu.

Patiesi, Kungs un Ķēniņ! Dod man atzīt savus grēkus un nenosodīt savu tuvāko.

Jo Tu esi slavēts mūžīgi mūžos.

Āmen


Arhibīskapa Jāņa Vanaga ieteiktā lūgšana -
Kā varam lūgt COVID-19 izplatības laikā?

Savās lūgšanās:

Saudzē savus ļaudis, ak Kungs! Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod dziedināšanu tiem, kas ir slimi, pasargā tos, kas par viņiem rūpējas un baiļu priekšā dod mums drošu prātu un rāmu sirdi. Cilvēka miesā Tu esi nesis mūsu sērgas un izpircis mūs ar savām paša asinīm. Uzturi mūs tādā ticībā un iedrošini mīlestībā – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

+++++++++

Kopā ar citiem:

Kungs Dievs, mūsu dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimei, kuru nospiež pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta! Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dziedini slimos, atbalsti un aizstāvi viņu ģimenes un draugus, lai arī viņi netiek aplipināti. Par viņiem un īpaši par kristiešiem slimības skartajās zemēs mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm savaldīt vīrusa izplatību. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Dari mūs modrus, uzmanīgus un darbīgus, lai spējam cīnīties arī pret citām slimībām un sērgām, kas nes ciešanas un nāvi daudziem cilvēkiem. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek mums raizēties tikai par to, lai slimība neskar mūs pašus. Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un bailēm, kas pārāk viegli liek mums neievērot savu tuvāko. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Stiprini un sargā visus, kas kalpo sabiedrības veselības aizsardzībā – ārstus, medmāsas, frmaceitus un citus palīdzības darbiniekus, kas ristkē ar sevi, lai rūpētos pas slimniekiem un viņu ģimenēm. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Iedvesmo, dod atziņu un cerību pētniekiem, kas strādā pie vakcīnas radīšanas. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Uzturi visus uzņēmējus un strādniekus, kuru iztiku apdraud atcelti pasākumi, slēgtas robežas, karantīnas un citi ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri ir spiesti ceļot. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Vadi tautu vadītājus, lai viņi runā patiesību, attur dezinformāciju un rīkojas taisnīgi, lai visa kopiena varētu piedzīvot dziedināšanu. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūsu pasauli, dziedini mūsu miesu, stiprini mūsu sirdis un prātus. Visos satricinājumos dod mums cerību un mieru. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šodien mirs. Mierini viņu tuviniekus bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Savā mīlestībā piemini visu savu ģimeni – visu cilvēci un pārējo radību.

Āmen!

*** * ***


Ak Dievs, diena ir bijusi nemierīga un saspringta.

Jo mazāk no tā nācis redzam citiem, jo vairāk tas atņēmis

spēka man pašam. Būt vienmēr mierīgam, visus saprotošam

un pacietīgam, stāvēt pāri savam garastāvoklim un jūtām –

jā, kādu dienu tas izdodas, bet tikai Tu zini, par kādu cenu!

Tā ir Tava dāvana, ja es neesmu bijis citiem par nastu, bet

spējis kāda nastu kaut mazliet atvieglot. Taču vakarā nav

vairs spēka. Tad, kad man vairs nav jāizskatās stipram, ļauj,

ak Kungs, ka tad es drīkstu justies pavisam bezpalīdzīgs!

Ļauj, ka Tavā priekšā man nav jābūt mundram, bet ka varu

būt, kāds šobrīd esmu!

Tomass Pauls

 
*** * ***

Ko man darīt, ja nespēju rast mieru un miegu?

Man nav, kur aizbēgt pašam no sevis un domām, kas mani

urda, nožēlas, kas plosa, nemiera, kas neatstājas. Gribētu

sakopot savas domas, vērst tās uz Tavu pusi, bet viss atslīgst

atpakaļ un izjūk izklaidus. Esmu sakalts važās pats sevī un

neredzu neviena gaismas stara, nedz cerības uz glābiņu.

Nespējīgs uz lūgšanu, dodu sevi Tavās rokās.

 

Tomass Pauls

 

  *** * ***

Uzklausi manas bezvārdu nopūtas šovakar, tagad,

kad viss iet pāri spēkiem! Palīdzi paturēt prātā – flauta,

kas remdē mūsu sirdssāpes, ir no koka, kurā ar naža

asmeni ieurbti caurumi! Dod ticēt: jo dziļāku bēdas

urbj manu būtību, jo vairāk tur būs vietas priekam.

 

Tomass Pauls

 

 *** * ***

  

Mīļais Dievs, pasargā mani;

Jūra ir tik plaša,

Un mana laiviņa tik maza!

 

Bretonas zvejnieku lūgšana

 

 *** * ***

 

Debesu ķēniņ, mierinātāj, patiesības Gars,

kas esi visur un visu piepildi,

visa labuma saturētājs un dzīvības devējs,

nāc un mājo mūsos.

Šķīstī mūs no visas nešķīstības un

savā labestībā atpestī mūsu dvēseles.

 

Pareizticīgo rīta lūgšana Svētajam Garam

 

*** * ***

Labais Kungs Kristu,

esi ar Tiem, kas šonakt ir vēl nomodā

un slauka asaras.

Sūti tiem savu mierinājumu.

Dziedini slimniekus,

stiprini pagurušos,

svētī mirstošos,

veldzē cietējus,

atvieglini grūtdieņus

un pasargā visus tos,

kas priecājas,  - Tavas mīlestības dēļ.

 

Sv. Augustīns (354-430)

 

*** * *** 

Dievs, mūsu dzīves vadītāj: ir dienas,

kad mūsu nastas berž mūsu plecus un

nospiež mūsu muguras,

kad ceļš liekas vienmuļš un bezgalīgs,

un debesis pelēkas un nomākušās,

kad mūsu dzīvei trūkst melodijas un

mūsu sirdis ir vientuļas un

mūsu dvēseles palikušas bez drosmes –

tad, lūdzu, izlej pār mūsu ceļu

savas gaismas vālu,

pacel mūsu acis uz debesīm,

kur redzam apsolījumu piepildījumu,

noskaņo mūsu sirdis drošai mūzikai,

dāvā mums kopības apziņu ar ikviena

laikmeta varoņiem un svētajiem un tā

atjauno mūsu garu, lai mēs spētu

iedrošināt visas dvēseles,

kas kopā ar mums iet pa lielo

dzīves ceļu, Tev par godu un slavu.

 

Sv. Augustīns (354-430)

 

 *** * ***

Kungs, dod, lai es ar prieku dalītu,

kas man pieder, visiem trūkumcietējiem;

un pazemīgi lūgtu to,

kas man ir nepieciešams,

no tiem, kam tas ir.

No sirds es atzīstu visu ļauno,

ko esmu darījis.

Un tagad lūdzos pacietību panest

to ļaunumu, ko pašreiz ciešu.

Māci man neapskaust savus tuvākos par

viņu svētību un neaizmist pateikties Tev,

kad Tu uzklausi manas lūgšanas.

 

Akvīnas Toms (1225-1274)

 
*** * ***

 

Mīļais Jēzu, ļauj man šodien un katru dienu redzēt Tevi

manos slimniekos, kurus es aprūpēju. Kaut arī Tu slēpies

no manis aiz neglītas maskas un izliecies neapmierināts,

uzstājīgs un neloģisks, ļauj man Tevi pazīt un Tev teikt:

“Jēzu, mans pacient, cik brīnišķīgi ir Tev kalpot!”

Kungs, dāvā man šo redzīgo ticību, tad mans darbs nekad

nekļūs vienmuļš. Tad es vienmēr atradīšu iepriecinājumu,

atsaucoties uz visu nelaimīgo cietēju iedomām un izpildot

viņu vēlmes.

Ak, mīļie slimnieki, cik dziļa ir mana mīlestība uz jums,

Kad jūs personificējat Kristu! Tas ir liels pagodinājums,

ka man ir atļauts Tev kalpot.

Mīļais Jēzu, dari mani pateicīgu par manas profesijas

Cēlumu un tās lielo atbildību. Neļauj man to pazemot

ar saltumu, nelaipnību vai nepacietību.

Ak Dievs, kamēr Tu esi Jēzus, mans pacients, esi pacietīgs

ar mani, panes manas vājības, ievēro vienīgi manu mērķi,

kas ir mīlēt un kalpot Tev ikvienā slimniekā.

Kungs, stiprini manu ticību, svētī manus centienus un

darbu, tagad un mūžībā.

 

Māte Terēze (1910-1997)

*** * ***

Pasargi mūs no lepnības, ka mēs savas miesas, kas gan drīz

tārpu barība būs, ne un lepnību izgreznojam. Dod, ka mēs

savas ausis neaizbāžam pret to vaidēšanu to nabaga ļaužu.

Lai Tavs svētais vārds mums vairāk maksā nekā daudz zelta

gabali. Ja Tu būtu nospriedis mūs caur bēdām Tavā valstībā

ievest, lai iet kā iedams, kad mēs tikai pie Tevis un Tavā

klēpī topam. Apstiprini mūsu ticību, kad mēs ir šodien

Tavu svēto vārdu pārdomāsim.

 

Georgs Mancelis (1593-1654)


*** * ***

Kas esam mēs nabaga cilvēki – kā pīšļi un pelni un vēl

sagānīti pagalam? Mums sava roka jāliek uz savas mutes

un jākaunas. Bet Tava lielā un neizmērojamā žēlastība,

tā mūs uzdrošina un paskubina, ka mēs pie Tevis nākam –

kā neveseli pie sava ārsta un kā grūtdieņi pie sava glābēja.

Mēs esam pilni ar grēku vātīm, no galvas līdz papēžiem

nevaid ne kāda veselība pie mums. Ja Tu mūs neglāb,

cilvēku spēks tad ir varen mazs.

 

Georgs Mancelis (1593-1654)

  
 

DIEVKALPOJUMI
Svētdienās plkst. 11:00
Trešdienās plkst. 19:00

Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivars Jēkabsons -  
Tālr. -
29482497

Jānis Kopštāls - 
Tālr. -
29559694

AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***

ALFA KURSS un iesvētes mācības Ādažu draudzē
***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***


*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Ādažu draudze
Baltezera baznīca,
Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636

***
 
***
Man nozīmīgākās aktivitātes draudzē
• Dievkalpojumi - svētdien
• Dievkalpojumi - trešdien
• Vakara lūgšanas - pirmdien
• Bībeles stundas - pirmdien
• Koris - otrdien
• Svētdienas skola - svētdien
• Koncerti
• Palīdzības darbs - diakonija
• Talkas
• Cits
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »